Organisatie

Kunst Centraal is gevestigd op bedrijventerrein De Fruitveiling in Bunnik. Onze belangrijkste subsidieverstrekker is de provincie Utrecht. Daarnaast ontvangen wij inkomsten van gemeenten en scholen. Waar mogelijk betrekken wij fondsen en bedrijven bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

 

Het versterken van creatieve kracht is ons motto. Kunst Centraal stimuleert dat leerlingen in het primair onderwijs hun creativiteit breed toepassen en verder ontwikkelen. Met onze kennis over cultuureducatie verrijken wij de mogelijkheden van de leerkrachten. Samen met het onderwijs, kunstaanbieders en culturele partners verhogen wij de vormende waarde van het onderwijs voor de leerlingen.

 

 • Bestuur

  Directeur-bestuurder

  Kunst Centraal hanteert het raad van toezicht model met een directeur-bestuurder. Directeur-bestuurder is sinds juni 2007 Frank van der Hulst (frank.van.der.hulst@kunstcentraal.nl). Kunst Centraal hanteert de CAO-Kunsteducatie voor alle medewerkers, inclusief de directeur-bestuurder.

  Raad van toezicht

  De raad van toezicht bestaat uit:

  • Mevr. Renate Westerlaken-Loos: directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds. Tot november 2020 (1e zittingstermijn);
  • Dhr. Kees Timmers: Bestuurder bij het Sticht, stichting voor katholiek en algemeen bijzonder primair onderwijs. Tot juni 2021 (2e zittingstermijn)
  • Mevr. Janneke Tettero: programma directeur de Volksbank. Tot september 2019 (1e zittingstermijn)
  • Dhr. Wim Poort: Domeinmanager Aantrekkelijke Stad, gemeente Den Haag. Tot september 2023 (1e zittingstermijn).
  • Mevr. Lucie Musterd, organisatieadviseur met diverse toezichthoudende functies in de non-profitsector, brede ervaring in de cultuur (1e zittingstermijn tot januari 2021)

  Jaarverslag Raad van Toezicht 2018

   De Raad van Toezicht heeft in 2018 vijf keer vergaderd:

  • Op 1 februari kwam de raad bijeen voor een evaluatie van haar eigen functioneren. Kees Timmers stelde zich beschikbaar voor een tweede termijn. Job Gerlings gaf aan zich, na afloop van zijn zittingstermijn (september 2019), niet beschikbaar te stellen voor een vervolg.
  • Op 19 april werd de raad geïnformeerd over de acties die in gang zijn gezet voor een gezonde organisatie. De voortgang van de programma’s Kunstmenu en Cultuurprogramma stond op de agenda. De jaarrekening werd besproken en de mogelijke rol van Kunst Centraal om als matchmaker op te treden tussen vmbo-scholen en het culturele veld kwam aan bod.
  • Op 21 juni hadden de voorzitter en een lid van de raad overleg met de ondernemingsraad. Tevens liet de raad zich door het Hoofd Kunsteducatie informeren over het activiteitenverslag ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 2017’. De conclusies en aanbevelingen van de quickscan onder stakeholders, uitgevoerd door VK-Consult, zijn besproken. Tot slot werd de voortgangsrapportage 2018 voor de provincie Utrecht goedgekeurd en vastgesteld, evenals de jaarrekening 2017.
  • Op 27 september informeerde de directeur bestuurder de raad over de beleidsvoornemens van het rijk, over een vervolgregeling Cultuureducatie met Kwaliteit, over de Stedelijke Cultuurregio en over andere ontwikkelingen m.b.t.  toekomstig beleid en Kunst Centraal na 2020. Ook werd de raad geïnformeerd over de nieuwe functie vmbo matchmaker. De begroting 2019 werd door de raad goedgekeurd.
  • Op 22 november was een programmeur van het Cultuurprogramma te gast. Zij schetste aan de hand van projecten in haar gemeenten een beeld van haar werk en het speelveld waarin dat plaats vindt. De raad werd geïnformeerd over de certificering (incl. zelfevaluatie) waarvoor Kunst Centraal zich heeft aangemeld. En de ontwikkelingen omtrent de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en het UCK werden besproken.
  • Voorafgaand aan elke bijeenkomst bespraken de directeur bestuurder en de voorzitter de agenda.
  • Op 4 april sprak Janneke Tettero, namens de raad, met de accountant. Het jaarlijkse overleg met de provincie Utrecht werd verschoven naar 10 januari 2019.

  Leden van de Raad van Toezicht bezochten in 2018 de volgende activiteiten:

  • Op 15 februari was Kees Timmers bij de voorstelling Over een kleine mol in Zeist;
  • Op 15 maart was Renate Westerlaken aanwezig bij het Cultuurprogrammaproject Langs de Limes in Bunnik;
  • Op 18 april waren Lucie Musterd en Janneke Tettero bij Idea in Soest voor de bijeenkomst Mediacreativiteit. Gedeputeerde Pennarts markeerde daar de start van Tooly; 21 creatieve en toffe tools voor het basisonderwijs.

  Op 13 juni hebben Renate Westerlaken en Lucie Musterd het jaarlijkse functioneringsgesprek gehouden met de Directeur Bestuurder.

 • Anbi-status

  Kunst Centraal heeft een anbi-status. Dit betekent dat bedrijven hun schenkingen aan ons af kunnen trekken bij het doen van hun belastingaangifte.

  Anbi-gegevens

  • Naam: Stichting Kunst Centraal, kunst- en cultuureducatie provincie Utrecht
  • Fiscaal nummer: 8102.65.989
  • Contactgegevens
  • Kunst Centraal heeft een directeur/bestuurder: De heer Frank van der Hulst en een Raad van Toezicht
  • Beleidsplan 2017-2020 (zie download hieronder)
  • Beloningsbeleid: vergoedingen en beloningen zijn conform de CAO Kunsteducatie
  • Doelstelling
  • Financiële verantwoording 2018 (zie download hieronder), de volledige jaarrekening is op te vragen via info@kunstcentraal.nl

  Bedrijfsflyer 2019-2020

  Beleidsplan 2017-2020

  Balans en resultatenrekening 2018

 • Fondsen

  Kunst Centraal werkt samen met een aantal cultuurfondsen. Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt gefinancierd via het Fonds voor Cultuurparticipatie. Daarnaast werken wij samen met diverse fondsen voor de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve projecten. Wij bedenken samen met de kunstenaar de inhoud van het project en leggen dit voor aan fondsen met een verzoek om cofinanciering. Het gaat om de volgende projecten:

  • De iPad een nieuw palet: K.F. Hein fonds, Prins Bernard Cultuurfonds
  • De Elektruck: VSBfonds, Prins Bernard Cultuurfonds, K.F. Hein fonds, Zabawas
  • De Geluidenjager: VSBfonds, Prins Bernard Cultuurfonds, K.F. Hein fonds, Zabawas
  • Fungus: Fonds21, Prins Bernhard Cultuurfonds
  • Timbre: Fonds21, Zabawas, K.F. Hein fonds
  • Storyscope: Fonds21, Prins Bernard Cultuurfonds, VSBfonds