Van VMBO Matchmaker naar Voortgezet Onderwijs

In haar nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma ‘Voor jong & altijd’ zet de provincie niet alleen in op primair, maar ook op voortgezet onderwijs. De nadruk ligt daarbij op het vmbo. Kunst Centraal krijgt de taak om ervoor te zorgen dat “kwalitatief goede cultuureducatie bereikbaar is voor alle scholieren in de provincie”.

VMBO Matchmaker

Sinds 2019 vervult Kunst Centraal een rol binnen het Voortgezet Onderwijs als VMBO Matchmaker. De Matchmaker stimuleerde scholen voor vmbo, vso en praktijkonderwijs om gebruik te maken van de Regeling Versterking Cultuureducatie. Deze regeling was er al langer, maar werd door scholen onvoldoende gebruikt. De Matchmaker voerde gesprekken op scholen, verzamelde inspirerende voorbeelden en hielp scholen bij het formuleren van een goede aanvraag en vinden van de juiste partner. Samen met de lokale kunstencentra zorgde de Matchmaker er zo voor dat van de 75 scholen in de provincie Utrecht bijna 30% een aanvraag deed. Tot nu toe werd 78% van de aanvragen gehonoreerd.

Brede Blik

Als basis voor een grotere inzet voor het Voortgezet Onderwijs voerde Kunst Centraal eerst een aantal onderzoeken uit. Om te leren van de ervaringen en inzichten van andere organisaties interviewde journaliste Bea Ros vijf zusterorganisaties en het LKCA. Daarnaast sprak Kunst Centraal met alle lokale kunstencentra in de provincie Utrecht om een beeld te krijgen van wat er al gebeurt en wat daar aanvullend op kan worden ontwikkeld. Scholen gaven aan dat zij behoefte hebben aan een deskundige partner die hen informeert, adviseert en inspireert.

Op basis van al deze input is een programma ontwikkeld. Hierin worden twee sporen gevolgd. Enerzijds gaan wij activiteiten organiseren gericht op cultuurcoördinatoren en kunstvakdocenten. Deze willen wij inspireren en ondersteunen bij het maken van cultuureducatiebeleid, vakoverstijgend werken en invulling geven aan het vak CKV (culturele en kunstzinnige vorming). Anderzijds richten wij ons op activiteiten voor leerlingen. Het is belangrijk dat cultuuronderwijs goed aansluit bij hun belangstelling en leefwereld. In Klasse-Labs onderzoeken we samen met leerlingen wat zij willen en kunnen leren van kunst en cultuur.

Kennisnetwerken

Om deze programma’s te kunnen realiseren werkt Kunst Centraal samen met de lokale kunstencentra en met provinciale partners als Landschap Erfgoed Utrecht en Filmhub Midden.