Nieuwe energie voor Utrecht

De nieuwe coalitie van de provincie Utrecht spreekt zich nadrukkelijk uit over de waarde van kunst en cultuur. Ook minister van Engelshoven heeft in haar uitgangspuntenbrief voor de kaders van het nieuwe cultuurbeleid 2021-2024 veel aandacht voor cultuurparticipatie en -educatie.

CMK i.s.m. Het Filiaal. Fotograaf: Remke Spijkers

 

Nieuwe energie voor Utrecht

Op 29 mei presenteerde de nieuwe coalitie van GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie het coalitieprogramma 2019-2023. ‘Cultuur is één van de factoren die zorgt voor de aantrekkelijkheid en identiteit van de provincie. Wij zijn trots op de vele musea, de prachtige buitenplaatsen, en de Nieuwe Hollandse Waterlinie als grootste Rijksmonument van Nederland. De festivals en evenementen van nationale allure of met een meer regionale en lokale uitstraling zorgen dat de provincie bruist. Cultuur is voor ons van groot belang omdat het verbindt, ook op gemeente- en wijkniveau.’

Op het gebied van cultuureducatie en -participatie noemt de provincie de volgende plannen:

  • Cultuureducatie breiden we uit naar het voortgezet onderwijs, met extra aandacht voor het vmbo.
    Rob van Muilekom
  • We versterken de samenwerking tussen cultuurhuizen en zorgen voor een gezonde infrastructuur, zodat kennis en expertise goed uitgewisseld worden.
  • We verbreden de inzet van Kunstbende zodat kinderen tussen 12 en 18 jaar in alle gemeenten hun talent kunnen ontdekken en laten zien.
  • We zetten in op cultuurparticipatie in de komende matchingsregeling van het rijk.

Kunst Centraal gaat zo snel mogelijk in gesprek met de nieuwe gedeputeerde van cultuur Rob van Muilekom (PvdA) om te kijken hoe we deze plannen kunnen concretiseren in samenspraak met het culturele veld en het onderwijs.

Cultuur voor iedereen

In haar brief van 11 juni schetst minister van Engelshoven de kaders voor het nieuwe cultuurbeleid voor 2021-2024. Een van de speerpunten is ‘cultuur voor iedereen’. Dat betekent volop aandacht voor cultuurparticipatie en cultuuronderwijs. De minister pleit voor een sterke sector die er voor iedereen is met eerlijke beloning voor de culturele professionals. Ook schept ze ruimte voor meer genres en nieuwe spelers en daarmee voor meer inclusie en voor kansengelijkheid. De focus komt te liggen op een brede inzet van cultuureducatie en niet op aparte kunstdisciplines, in lijn met de vraag van scholen, de Raad voor Cultuur en andere overheden. Het tijdelijke programma Méér muziek in de klas eindigt eind 2020.

Ook zet de minister de Cultuurkaart voor het voortgezet onderwijs voort en is deze vanaf 2021 ook beschikbaar voor het VSO. Voor het mbo biedt de minister nog geen concrete aanpak.

Cultuureducatie met Kwaliteit

Het programma Cultuureducatie met kwaliteit wordt voortgezet en verbreed:

  • Het nieuwe programma zal inspelen op het nieuwe curriculum.
  • De maatregelen voor afzonderlijke disciplines en onderwijsniveaus, zoals de VMBO-regeling, zullen opgaan in dit programma.
  • Penvoerders krijgen meer ruimte om in te spelen op lokale wensen.
  • Het bedrag dat andere gemeenten dan de G9 ontvangen wordt omhoog gelijk getrokken naar € 0,79 per inwoner. Dat komt neer op een investering van €3,5 miljoen voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

 

Meer informatie

Cultuur voor iedereen‘,  uitgangspunten voor cultuurbeleid 2021-2024 door Minister van Engelshoven.
‘Nieuwe energie voor Utrecht’, coalitieprogramma 2019-2023 provincie Utrecht