Lid raad van toezicht gezocht (onbezoldigd)

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden in september 2019 zijn we per die datum op zoek naar een nieuw lid van de raad van toezicht.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken iemand die professionele expertise op het brede terrein van kunst en cultuur heeft, bij voorkeur vanuit een beleidsinvalshoek en met affiniteit voor kunst- en cultuureducatie.

Algemene eisen geldend voor alle leden:

 • Heeft affiniteit met de missie en positionering van Kunst Centraal;
 • Toont integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon) en maakt derhalve eventuele nevenfuncties inzichtelijk;
 • Heeft brede maatschappelijke en culturele belangstelling;
 • Heeft helikopterview en analytisch vermogen;
 • Heeft een netwerk in zijn of haar specifieke werkveld en/of aandachtsgebied;
 • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Kunst Centraal stellen;
 • Kan beoordelen en toetsen met relatief beperkte informatie;
 • Bewaart een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Heeft het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Wil werken vanuit de Governance Code Cultuur;
 • Is in staat het functioneren van de raad van toezicht kritisch te evalueren en verbeterpunten bespreekbaar te maken;
 • Is werkzaam en/of woonachtig in of rond de provincie Utrecht;
 • Is bereid en in staat alle vergaderingen (gemiddeld vier per jaar) bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden en toont in algemene zin actieve betrokkenheid.

Specifieke eisen (geldend voor lid culturele sector):

 • Heeft professionele expertise op het brede terrein van kunst en cultuur, bij voorkeur vanuit een beleidsinvalshoek en met affiniteit voor kunst- en cultuureducatie.

De raad van toezicht streeft naar diversiteit in leeftijd, etnische achtergrond en geslacht. Achtergrondinformatie over de organisatie vind je hier en op onze website.

Procedure

Sollicitatiebrieven kunnen tot 1 april 2019 gemaild worden aan Marloes Greijn, managementassistent: managementassistent@kunstcentraal.nl. Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Frank van der Hulst, directeur-bestuurder. Dit kan via de mail frank.van.der.hulst@kunstcentraal.nl of telefonisch 030-6595520. Gesprekken vinden plaats op woensdag 10 april in Bunnik.