Cultuurprofiel Stedelijke Regio

Het ministerie van OCW wil in haar nieuwe beleidsperiode (2021-2024) de culturele infrastructuur in de regio’s versterken. De gemeente Utrecht, de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht hebben verkend hoe dat er in de Stedelijke Regio Utrecht uit kan zien.

Doel van de stedelijke regio

De focus op regio’s komt voort uit het advies van de Raad voor Cultuur. Door de focus te leggen op de regio kan de culturele infrastructuur meer ruimte bieden voor de stedelijke en regionale dynamiek. Het idee is dat bij de verdeling van rijksmiddelen met ingang van 2021 de regio’s leidend zijn. In 2019 wil het ministerie met een paar proeftuinen starten.

De verkenning

De gemeente Utrecht, de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht lieten een verkenning uitvoeren naar het culturele profiel van de Stedelijke Regio Utrecht. De drie overheden sloten in voorbereiding daarop een Cultuurpact 2017-2019. Het doel daarvan is om de samenwerking tussen de overheden op gebied van kunst, cultuur en erfgoed te versterken. De verkenning vormt de basis voor het cultuurplan Eeuwig jong, dat de drie overheden op 1 november 2018 bij het Rijk hebben ingediend.

Onderzoeksbureau DSP-groep voerde de verkenning uit. Deze werd na de zomervakantie afgerond. DSP deed bureauonderzoek, nam interviews af bij overheden, culturele organisaties en universiteiten of hogescholen. Kunst Centraal was daarbij betrokken. De verkenning schetst vier kansrijke thema’s. Cultuureducatie is daar één van.

Hoe verder?

Uiterlijk 21 december wil het rijk een adviesaanvraag hierover voorleggen bij de Raad voor Cultuur. Die zal in het voorjaar 2019 met een advies komen. Daarna volgt bestuurlijk overleg met provincies en gemeenten en in de zomer van 2019 presenteert de minister haar plannen.

Wilt u meer weten? U kunt contact opnemen met Mirjam Cloo van de Provincie Utrecht (mirjam.cloo@provincie-utrecht.nl).