Matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft vanaf 14 augustus 2012 de Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit vastgesteld. Het doel van deze regeling is het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in samenwerking met gemeenten en provincies. Hiertoe stelt het Fonds subsidies beschikbaar voor verdiepende activiteiten.

Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht dienen mede namens de provincie Utrecht een subsidieverzoek in. Als voorbereiding hierop voert Bureau Marlies Gommers in september gesprekken met schooldirecteuren en bovenschools managers. Door het onderwijs gericht te bevragen op hun wensen en behoeftes willen de organisaties ervoor zorgen dat hun aanvraag aansluit bij de ontwikkelingen op de markt. Alle informatie over de regeling is te vinden op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.