Organisatie

Kunst Centraal is in 2001 ontstaan uit een fusie van drie regionale steunpunten. Wij zijn gevestigd op bedrijventerrein De Fruitveiling in Bunnik. Onze belangrijkste subsidieverstrekker is de provincie Utrecht. Daarnaast ontvangen wij inkomsten van gemeenten en scholen. Waar mogelijk betrekken wij fondsen en bedrijven bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

Het versterken van creatieve kracht is ons motto. Kunst Centraal stimuleert dat leerlingen in het primair onderwijs hun creativiteit breed toepassen en verder ontwikkelen. Met onze kennis over cultuureducatie verrijken wij de mogelijkheden van de leerkrachten. Samen met het onderwijs, kunstaanbieders en culturele partners verhogen wij de vormende waarde van het onderwijs voor de leerlingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

dja;gkljfkl;jga;

 • Bestuur

  Directeur-bestuurder

  Kunst Centraal hanteert het raad van toezicht model met een directeur-bestuurder. Directeur-bestuurder is sinds juni 2007 Frank van der Hulst (frank.van.der.hulst@kunstcentraal.nl). Kunst Centraal hanteert de CAO-Kunsteducatie voor alle medewerkers, inclusief de directeur-bestuurder.

   

  Raad van toezicht

  De raad van toezicht bestaat uit:

  • Mevr. Renate Westerlaken-Loos: directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds. Tot november 2020 (1e zittingstermijn);
  • Dhr. Kees Timmers: Bestuurder bij het Sticht, stichting voor katholiek en algemeen bijzonder primair onderwijs. Tot juni 2017 (1e zittingstermijn)
  • Mevr. Janneke Tettero: programma directeur de Volksbank. Tot september 2019 (1e zittingstermijn)
  • Dhr. Job Gerlings: Eigenaar JMG Marketing, bureau voor business ontwikkeling, marketing en evenementenorganisatie. Tot september 2019 (1e zittingstermijn).
  • Mevr. Lucie Musterd, organisatieadviseur met diverse toezichthoudende functies in de non-profitsector, brede ervaring in de cultuur (1e zittingstermijn tot januari 2021)

  De raad van toezicht brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden.

   

  Jaarverslag 2016

  De Raad van Toezicht heeft in 2016 vijf keer vergaderd.

  • Op 4 februari liet de raad zich door het hoofd bedrijfsvoering informeren over de opbouw en samenhang van inkomsten & kosten van de organisatie. Daarnaast werden de inhoudelijke contouren en de vervolgstappen besproken van een meerjarig beleidsplan en een doorontwikkeling van de interne organisatie.
  • Op 9 april werd de jaarrekening 2015 en het bijbehorende directieverslag besproken, samen met het jaarverslag 2014-2015. Op de agenda stond verder de concept-cultuurnota van de provincie Utrecht, een onderzoek naar wensen en ambities van directies en bestuurders primair onderwijs in het kader van de vervolgregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK), de hoofdlijnen van het beleidsplan en de voortgang van de vacaturestelling van de voorzitter.
  • Op 31 mei  waren drie leden van de raad aanwezig bij het afscheid van de directiesecretaresse.
  • Op 23 juni  werden de jaarrekening en het jaarverslag definitief vastgesteld. Daarnaast werd de tussenrapportage 2016 vastgesteld. De raad werd geïnformeerd over de voortgang Cultuureducatie met Kwaliteit en over de rapportage van de extern adviseur over de interne organisatie. De voordracht m.b.t. de nieuwe voorzitter werd unaniem overgenomen.
  •  Op 21 september waren drie leden aanwezig bij de werkconferentie CMK in De KOM in Nieuwegein.
  • Op 13 oktober evalueerde de raad zichzelf. Daarnaast werd de aanvraag CMK 2017-2020, het beleidsplan 2017-2020 en de meerjarenbegroting vastgesteld.  Aansluitend aan de vergadering heeft de raad tijdens het jaarlijkse diner afscheid genomen van haar voorzitter Diny Koreman en kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter Renate Westerlaken – Loos.
  • Op 14 december was de projectleider maatwerk en programmaontwikkeling te gast. Zij informeerde de raad over de aanpak en de resultaten van fondsenwerving aan de hand van een aantal voorbeeldprojecten. Verder besprak de raad de voortgang van de contacten met de provincie en de financiële tussenrapportage 2016. De raad nam afscheid van haar lid Paul Feld en steunde unaniem de voordracht van Lucie Musterd als nieuw lid.

  Leden van de Raad van Toezicht waren door het jaar heen aanwezig bij aantal lokale presentaties van Kunst Centraal.

   

  Governance Code Cultuur

  Kunst Centraal neemt de Governance Code Cultuur in acht. Statuten en directiereglement zijn conform de richtlijnen van deze code opgesteld.

 • Anbi-status

  Kunst Centraal heeft een anbi-status. Dit betekent dat bedrijven hun schenkingen aan ons af kunnen trekken bij het doen van hun belastingaangifte.

   

  Anbi-gegevens

  • Naam: Stichting Kunst Centraal, kunst- en cultuureducatie provincie Utrecht
  • Fiscaal nummer: 8102.65.989
  • Contactgegevens
  • Kunst Centraal heeft een directeur/bestuurder: De heer Frank van der Hulst en een Raad van Toezicht
  • Beleidsplan 2017-2020 (zie download hieronder)
  • Beloningsbeleid: vergoedingen en beloningen zijn conform de CAO Kunsteducatie
  • Doelstelling
  •  Werkplan 2015-2016 (zie download hieronder)
  • Tussenrapportage 2015-2016 (zie download hieronder)
  • Financiële verantwoording (zie download hieronder), de volledige jaarrekening is op te vragen via info@kunstcentraal.nl

  Beleidsplan 2017-2020

  Balans- en resultatenrekening 2015

  Tussenrapportage 2015-2016

  Werkplan 2015 – 2016

 • Fondsen

  Kunst Centraal werkt samen met een aantal cultuurfondsen. Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt gefinancierd via het Fonds voor Cultuurparticipatie. Daarnaast werken wij samen met diverse fondsen voor de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve projecten. Wij bedenken samen met de kunstenaar de inhoud van het project en leggen dit voor aan fondsen met een verzoek om cofinanciering. Het gaat om de volgende projecten: